telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Jens Nygaard Jensen, Ny Hagestedvej 36, 4532 Gislinge, onsdag den 24. januar 2024 kl. 18.00.

Deltagere  

Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Jens Nygaard Jensen                          (JNJ)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

IngenDagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt. 2. Sidste nyt fra formandskabet, LP, UH, NEP

LP: Michael Hansen, Truelsdalsgaard, har forespurgt Naturstyrelsen om den stærkt forhøjede vandstand i Tempelkrogs-vådenge-projekt-området, som er langt højere end den vandstand, der er blevet lovet til lodsejerne ved projektets etablering. Har endnu ikke fået noget svar.
UH: er med i jordfordelingsudvalg vedrørende vådenge-projekt ved Butterup.
 
Pkt. 3. Medlems og Pengesituationen, gennemgang og underskrift af regnskab: PL

Bestyrelsen orienteret, regnskab godkendt og underskrevet.

Pkt. 4. Tilbagemelding vedrørende nyt regulativ og stenstryg i Åmose Å

Michael Tranekjær Jensen, Holbæk Kommune vil lave nye Q/H-kurver for Åmose Å.
Det kunne være interessant at se de gamle Q/H-kurver.
Vi skal holde fast i, at Holbæk Kommune skal lave Q/H-kurverne ud fra de oprindelige gamle  målepunkter.
 
Pkt. 5. Planlægning af generalforsamling, input til foreningens beretning.

Knud Jeppesen, gårdejer og debattør fra Nordjylland, vil gerne komme og fortælle om udledninger og miljøbelastning fra kommunernes spildevandsselskaber.
Karina Helmer vil gerne være ordstyrer.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal give LP input til foreningens beretning, meget gerne med billeder.

Pkt. 6. Møde med Holbæk Kommune om det forløbne år i åsyns-grupperne: LP

Evalueringsmøde, hvor det drøftes, hvordan det er gået med åsyn i år 2023, afholdes mandag den 29/01-2024.
Logning af grødeskæring på Holbæk Kommunes hjemmeside virker ikke – og skal være med datoer, når det en gang virker.
Hvorfor bliver Holbæk Ålav ikke involveret i gydebanke-projekter fra TØS (Tuse å’s Ørred-Sammenslutning).

Pkt. 7. Husk at medbringe USB-kopi af data vedrørende Holbæk Ålav til OO.

LP har afleveret.
 
Pkt. 8. Eventuelt

MH: der skal åbnes 300 m rørlagt vandløb ved Tuse som et forsøgsmæssigt dobbeltprofil.
Opfordring til at se: ”Bevar de forhadte vandløb” på Facebook.
 

Møde slut kl. 21.45.