telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Lars Palle, Bukkerupvej 98, 4340 Tølløse, torsdag den 26. september 2019, kl. 18.00.

Deltagere 

Frands Hansen                                   (FH)
Lars Palle                                           (LP)
Niels Erik Pedersen                           (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) (referent)
Preben Larsen                                   (PL)
Ulrich Hansen                                    (UH)

Afbud       

Jacob Bøge Hansen                          (JB)
Martin Hansen                                    (MH)Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt – med tilføjelse af nyt punkt 9.
Referat godkendt.

Pkt. 2. Nyt fra formandskabet

NEP: til møde med embedsmænd fra kommunen samt folk fra HedeDanmark ved Lergravskvarteret for at se på Kalvemose Å. HedeDanmark argumenterer for, at der IKKE skal renses med hånden, men i stedet med maskine. En gydebanke efter mosen er for høj, så vandstanden øges og bevirker aflejring af et tykt lag mudder, hvor der er fine sten neden under.
Også forslag fra HedeDanmark om maskinoprensning af Torslunde Å.
Ny bro ved Lille Knabstrup er nu færdig, men bro ligger desværre ikke ud for den eksisterende vej.
 
Pkt. 3. Medlems og pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret om pengesituationen.
 
Pkt. 4. Gennemgang af oprensningstabeller fra Holbæk Kommune: alle

Man kan se status på opmåling af de enkelte vandløb ved at gå ind på holbaek.dk og søge på: ’kontrolrapporter’. Holbæk Ålavs medlemmer opfordres til at følge med i oprensningerne langs deres vandløb og konstatere om resultaterne blive fornuftige. Bestyrelsen følger også op efter bedste evne.
I Elverdams Å fra station 7.600 til station 8.800 – fra Åstrup Kloster til Reservatet er der opmålt og konstateret et oprensningsbehov, men der er ikke aftalt en oprensning. Oprensning skal her være færdig senest den 15/10 og det er generelt aftalt med entreprenører, at oprensninger skal være færdiggjort 14 dage før tidsfristens udløb, således at der er tid til at reagere, hvis der er problemer. OO kontakter Åstrup Gods og LP kontakter kommunen og beder om oprensning inden fristens udløb.

Regstrup Å er oprenset – NEP kontrollerer.
Rusrende er oprenset – NEP kontrollerer.

Diverse vandløb med krav til oprensning blev gennemgået.

Der er udviklet en ny app til mobiltelefonen, som hedder: ORBIVAPP. Den er rigtig god til at få et overblik over de enkelte vandløb.
  
Pkt. 5. Forslag til mødesteder for vandsynsgrupper: alle

Åmose Å gruppen mødes, hvor den nye bro skal etableres ved vandløbet i Bukkerup.
Tuse Å gruppen er endnu ikke indkaldt til åsyn.
Svinninge-Audebo Å gruppen har været på åsyn.
 
Pkt. 6. Status på gydebanker i Regstrup Å: UH


Grusbanden har ’luftet’ gydebanke i Regstrup Å, der var 20 cm for høj, men den er stadig 20 cm for høj.
NEP og UH kontakter kommunen, da rør stadig ikke er frilagt, hvilket er et krav, som er beskrevet i regulativet.
 
Pkt. 7. Regulativ-gruppe vedrørende Åmose Å: NEP


Sorø Kommune har godkendt, at Åmose Å kan få Q/H-regulativ.
Holbæk Kommune har også sagt ja til Q/H-regulativ.
Kalundborg Kommune har endnu ikke haft møde om emnet.
 
Pkt. 8. Generalforsamlingsdato og emner til generalforsamling: alle


Generalforsamlingsdato er foreløbig fastsat til torsdag den 12. marts 2020 kl. 18.00.
OO kontakter Ane Popp-Kristensen (VKST) og spørger, om der er konflikt med landbrugsmøder.
OO kontakter John Harpøth (Holbæk Kommune) og spørger, om der er konflikt med kommunemøder.

Mulige indlægsholdere kunne være:
Flemming Nør-Pedersen (Landbrug & Fødevarer)
Jacob Jensen (miljøordfører for Venstre i Folketinget)
Helge Danneskiold-Samsøe (formand for Danske Vandløb)
 
Pkt. 9. Status på arkivering af dokumenter: OO


Det aftales, at der indkøbes to USB-sticks med 256 M bytes pr bestyrelsesmedlem. Før hvert bestyrelsesmøde kopierer hvert bestyrelsesmedlem sine ålavs-data ned på et af disse USB-sticks. USB-stick medtages til bestyrelsesmødet og afleveres til OO, der returnerer det USB-stick, som blev modtaget ved det forrige bestyrelsesmøde.

Alle data fra alle vandstandsloggere fra start til dagsdato skal downloades én gang for alle og gemmes. LP taler med Robert Nøddebo om dette.
Derefter downloades data fra alle vandstandsloggere én gang årligt og gemmes.

Pkt. 10. Eventuelt

Intet at bemærke.


Mødet sluttede kl. 22.15.