telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Jacob Bøge Hansen, Enghavevej 28, 4340 Tølløse tirsdag den 3. november 2020 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Preben Larsen                                    (PL)
 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Generel orientering siden sidst: NEP, LP

NEP: Kisserup løbet trænger til oprensning, problemer for sommerhusområde. Frej Faurschou fra Holbæk Kommune har lovet, at der bliver renset op.
Holbæk Ålav har aftale om at få information fra Holbæk Kommune, når projekter kommer i høring. Hvis kommunen ikke overholder dette, er der tale om aftalebrud.
Regstrup Å: der skal lægges sten i åen ved Nr. Jernløse Kirke.

LP: journalist fra Landbrug og Fødevarer (L&F) har kontaktet Holbæk Ålav for at høre, hvordan det er gået efter systemskiftet i Holbæk Kommune, idet der skal laves en artikel om dette i Landbrugsavisen.

FH: viste billeder fra Gislinge Å, hvor der ikke er grødeskåret eller renset op på nogle strækninger – spørge jurist Nikolaj Schulz hos Bæredygtigt Landbrug (BL) om dette er ok. Eventuelt lave ekstraordinært åsynsmøde, hvor man kører ud og ser på sagen – LP følger op og Kontakter Frej Faurschou i kommunen.

LP: møde med advokat John Breving hos VKST om manglende referat fra møde, hvor LP og NEP blev svinet til af kommunens embedsmænd. Tage kontakt til politikere og forlange referat. Eventuelt klage til tilsynsrådet. NEP spørge Nikolaj Schulz om, hvad loven siger om dette.    

Pkt.3. Gennemgang af åsynsmøder

JB: Kalvemose Å, projekt med at lægge sten i åen. Der skal laves en vandføringsmåling og en konsekvensberegning. Kommunen skal bekræfte, at vandføringsevne ikke forringes.

FH: kørt langs Lammefjordskanalen – skal renses op. Der skal graves en halv meter slap op i bunden og dette skal ske fra vand-siden, hvorfor al slammet skal køres væk fra en 12 km lang strækning. Da det skal ske fra vand-siden kræver det en gravemaskine med en 20 m lang gravearm. Vil ikke foretage oprensning fra landsiden og lægge slammet her, da der er tale om paragraf-3 jord. Kommunen kunne bare give sig selv dispensation til at lægge slammet her.

LP: se på Rendebækken – droppet, da der ikke er blevet renset op.
Se på opstemning i Taastrup Å ved Hvalsøvejen i Merløse, hvor vandstanden er for høj imellem træer, hvor der ikke er bevoksning, hvorfor brinker er skredet ned og har lagt sig på bunden og er blev fast – aftalt at få renset op. Sandfang er ikke renset i 1½ år. Det er aftalt, at det skal renses årligt.

Pkt.4. Medlems og Pengesituationen

Bestyrelsen orienteret om pengesituationen via mail fra PL.

Pkt.5. Referat af telefonmøde med Landbrug & Fødevarer (L&F)

LP, NEP, UH: Møde med Erik Jørgensen (L&F), Stephanie Sommer Abild (Seges) og Erik Hansen Blegmand (VKST) vedrørende problemerne med Holbæk Kommune med mangelfuld vedligeholdelse af vandløbene.
Vi er dårligt stillet, når heller ikke politikerne bakker op om, at regulativerne skal overholdes. Der er kun mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller føre retssag. Hvis kommunen begår procedurefejl, så er man godt stillet.
Konklusion: se hvad der kommer ud af møde med Nikolaj Schulz fra BL.

Pkt. 6. Gennemgang af oprensninger

Rendebæk og Tysinge Å skulle være renset op i sidste uge, men intet er sket.
Der skulle også renses op i Have Borup Å.
Svinninge Audebo Kanalen skal renses op – er helt sort af kloakslam fra rensningsanlæg, hverken fisk eller fugle kan leve der. Slam skal analyseres inden det køres væk

Pkt. 7. Indspil til steder, hvor der skal beskæres træer

Frej Faurschou beder om indspil til steder, hvor der er træer ved vandløbene, som skal beskæres til vinter.
Se i referat fra kontrolrapport fra sidste år, hvor det er beskrevet, hvor der er træer, som generer vandløbene.

Pkt. 8. Vandråd

Holbæk Kommune har behandlet resultatet af vandrådsarbejdet politisk på møde den 03/11-2020.
Fællesudtalelse fra Kalundborg vandråd blev ikke enstemmigt vedtaget.
Elverdams Å: den rørlagte strækning ved Smidstrup, hvor åen krydser Hvalsøvejen skal alligevel ikke åbnes efter at information fra Erik Olsen er blevet behandlet, idet Erik Olsen kunne berette, at Asger Augustinussen har fortalt at den rørlagte strækning var uregerlig med ned-skridninger.

Pkt. 9. Besøg på Axelborg hos Landbrug og Fødevarer

Lars finder en dag i uge 48.

Pkt. 10. Eventuelt

Husk at være opmærksom på nye broer i kommunen og sikre at vandgennemstrømningen ikke forringes. Der er bevilget ca. 10 millioner kr. til nye broer i år 2020.

Der er observeret en stor bunke sten ved Vognserup Enge. Hvis denne bunke sten lægges i åen, er det en katastrofe for afvandingen i Kobbel Å amtsvandløb af Kundby Enge.

Husk at medtage USB-backup ved næste møde.


Møde slut kl. 22.30.