telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Ole Olsen, Kvarmløsevej 117, 4340 Tølløse, mandag den 5. december 2022 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Ole Hou                                              (OH)Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Generel orientering siden sidst: LP, NEP

Det er et problem, at sidste grødeskæring foretages over en meget lang periode, således at der nogle steder startes for tidligt, hvorved grøden bliver alt for stor inden vinteren.

Pkt.3. Medlems og pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret.

Pkt.4. Møde med Holbæk Kommune: LP

LP har skrevet til Morten Marker i Holbæk Kommune vedrørende afholdelse af åsynsmøder og vedrørende hvordan der fremadrettet skal samarbejdes.

Pkt.5. Sidste nyt fra Åmose Å: NEP

NEP er i dialog med Michael Tranekjær Jensen i Holbæk Kommune vedrørende sammenligning af regulativ med konkrete målinger. Michael er ikke vendt tilbage med beregninger.
Målingerne viser formentlig 20-25 procent mindre vandføring end der var i det oprindelige lovlige regulativ.

Pkt.6. Projekt Elverdams Å: LP, OO

Vandstanden i vådenge-søen imellem Roskildevej og motorvejen er øget betragteligt.
Vandstanden ved Erik Svanes drænudløb er ikke faldet væsentligt efter at nogle af de øverste kampesten i åen er blevet flyttet ud mod brinkerne.
Åen er tilsyneladende så sammengroet at vandet ikke kan passere selv med den ringe nedbørsmængde, som vi har haft her i efteråret.

Pkt.7. Generalforsamling

Forslag til faglige indlæg:
Fortælling om effektiv droneopmåling af vandløb – måske ved Robert Nøddebo.
Fortælling om spildevand i vandløb – måske Knud Jeppesen, Nordjylland.

Pkt. 8. Eventuelt

Intet at bemærke.Møde slut kl. 21.30.