telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Frands Hansen, Gamle Præstebrovej 9, 4532 Gislinge, torsdag den 29. august 2019, kl. 18.00.

Deltagere 

Frands Hansen                                   (FH)
Jacob Bøge Hansen                          (JB)
Lars Palle                                           (LP)
Martin Hansen                                    (MH)
Niels Erik Pedersen                           (NEP)
Ole Olsen                                           (OO) (referent)
Preben Larsen                                   (PL)
Ulrich Hansen                                    (UH)

Afbud       

Ole Hou                                              (OH)Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt.
Referat fra sidste møde er endnu ikke udsendt.

Pkt. 2. Nyt fra formandskabet

Renovering af Regstrup Å er godkendt af Holbæk Kommune. Vandløbsbund og dermed også gydebanker skal være 20 cm under eksisterende dræn. Ved Lille Knabstrup er åen flyttet via spunsvægge imens den nye bro bliver etableret, men der er ingen vand i åen pga. den nedbørsfattige sommer. Den nye bro er et rør med diameter på 3,25 m, hvor vandet fint kan løbe igennem rør med en diameter på 1,25 m andre steder i åen. Projektet har ind til nu varet i fire måneder, men det kunne have været lavet af én effektiv mand med en rendegraver på to dage.
 
Pkt. 3. Medlems og pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret om pengesituationen.
 
Pkt. 4. Referat fra åsyn ved åsynsrepræsentanter

LP: har set på Vallenderød Bæk, hvor der ved Mandsholm flere steder ikke var renset op, hvor der skulle have været renset op ifølge plan, men det var åbenbart for besværligt pga. træbevoksning.
Ved Tåstrup Å ved Hvalsøvej er lodsejer blevet politianmeldt for selv at rense op. Politi har overdraget problem til Holbæk Kommune for at prøve at opnå forlig.

NEP: har set på regulering ved Løvenborg, hvor der pumpes vand ud i sø ved stemmeværk. Har set på gydebanker ved Regstrup rensningsanlæg, hvor brink er flyttet 4 meter. I Regstrup Å ved Vommevad er brinken skredet ud og åen er tilgroet.

FH: start ved Gislinge Å. Oprensning fremrykkes og foretages med maskine. Kommunen ville have renset med håndkraft, men entreprenør nægtede, da det var for farligt pga. blød bund. 14 dage efter blev der oprenset med maskine.
Svinninge Å: ingen bemærkninger.

Generelt: Regstrup Å – hvorfor må Grusbanden udføre vandløbsmyndighedens entreprenørarbejde, når lodsejerne ikke må ?
Gydebanker i Regstrup Å – dræn skal frilægges.
Truelsbæk – 17 tons gydegrus – TØS.
Fremover SKAL der forlanges referater fra alle åsyn.
  
Pkt. 5. Kommunal behandling af regulativforslag for Åmose Å – Bilag: LP og NEP

Kommunens skrivelse bærer tydeligt præg af at nogen i en kommune er imod Q/H-regulativer.
Det er besluttet i de tre kommuner (Holbæk, Sorø og Kalundborg), at der skal være Q/H-regulativ. Holbæk Ålav forlanger, at der SKAL være den samme vandføringsevne, som der var i det oprindelige lovlige regulativ fra 1966.
 
Pkt. 6. Sommertur – skal den fortsætte ?: alle


Siddende udvalg tager stilling til tur for næste år og fortsat i samme periode på året.
 
Pkt. 7. Status på arkivering af dokumenter: UH


OO laver plan. Data gemmes på to eksterne harddiske, som opbevares af to bestyrelsesmedlemmer.
Hvert bestyrelsesmedlem skal have et stort USB-stick, hvortil data, som ønskes gemt, skal kopieres.
 
Pkt. 8. Opfølgning på grødeskæring og oprensning: alle


LP beder kommunen om en oprensningsplan ud fra kontrolopmålingerne.
Plan sendes til Holbæk Ålavs medlemmer, som kraftigt opfordres til hver især at følge op på at oprensningen foretages og foretages tilfredsstillende.
 
Pkt. 9. Eventuelt

LP: L&F afholder møde vedrørende Åmose Å, hvor Erik Jørgensen fra L&F vil fortælle om processen i forbindelse med regulativ-fornyelse.Mødet sluttede kl. 22.30.