telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Niels Erik Pedersen, Li. Knabstrupvej 9, 4420 Regstrup, torsdag den 16. januar 2020, kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent – mødte først ved pkt. 4.
Preben Larsen                                    (PL) Referent pkt.1 til pkt. 3.
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Ingen                                                 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 23/05-2019 mangler på ålavets hjemmeside. OO og MH tjekker op på teksten, da MH var referent ved dette møde.

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Nyt fra formandskabet

Bemærkninger fra formandskabet kommer i forbindelse relevante nedenstående punkter i dagsorden.

Pkt.3. Gennemgang af det reviderede årsregnskab for året 2019, samt budget og ålavs kontingent for året 2021

Årsregnskab for året 2019 godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse.
Budget og medlemskontingent for året 2021 godkendt.

Pkt. 4. Nyt fra vandråd

UH og OO har været til informationsmøde om vandrådsarbejdet hos VKST, hvor bl.a. Erik Jørgensen fra L&F informerede og gav nyttige fif om, hvad vi skal være opmærksomme på i vandrådsarbejdet.

Ved vandrådsmødet for Isefjord og Roskilde fjord, hvor OO deltog tidligere på dagen, blev der gjort opmærksom på, at der skal laves indsatser i Holbæk Kommune på i alt 18 km vandløbsstrækning for i alt 2,1 millioner kr. Vandrådet skal komme med en indstilling til relevante vandløbsstrækninger, hvor vi naturligvis vil arbejde på at sikre, at indsatserne ikke skal gå ud over afvandingen af de tilstødende arealer.

Det bemærkes, at der i det nuværende vandrådsarbejde ikke er overlap med indsatser fra første og anden vandråds-periode.

Pkt. 5. Nyt fra dagens vandsynsmøde i Holbæk Kommune

Debat om klassificering af vandløb som private eller kommunale.
Embedsmænd vil bruge penge på en klassificering vha. et rådgivningsfirma, hvad ålavet er imod.
Ålavets holdning er: se at komme i gang med udarbejdelse af de nye regulativer.
Administrationen vil komme med et oplæg til privatisering.

Vedrørende efterårets vandløbsvedligeholdelse: lidt for/lidt imod, men generelt ok.

Man skal melde ind til Holbæk Kommune, hvis der er behov for vinterbeskæring af træer langs vandløbene.

PL: ønsker at få lavet sandfang efter åben del af den tidligere rørlagte strækning af Dønnerbækken.

Droneflyvning kunne være en mulighed for at finde opstuvninger af afskåret materiale efter grødeskæring.

Forslag til opmålinger: alle vandløbsstrækninger, hvor det er mere end tre år siden at der er foretaget opmåling, skal opmåles.

Elverdams Å: Miljøstyrelsen har givet et ’vejledende’ svar vedrørende fjernelse af ’naturlige gydebanker’, som blokerer voldsomt for vandgennemstrømningen langs Åstrups jorder. Ifølge svaret må ’gydebankerne’ ikke umiddelbart fjernes. Konsekvensen er, at regulativet ikke er overholdt, hvad der ikke er lovligt.
Åstrup Gods er umiddelbart berettiget til erstatning.
Holbæk Kommune er ved dagens møde blevet spurgt, hvad de vil gøre og ’truet’ med politianmeldelse.
LP retter skriftlig henvendelse til Holbæk Kommune og anmoder administrationen om, at de skal forespørge Miljøstyrelsen, hvordan Holbæk Kommune skal overholde regulativet med hensyn til vandføring.

Pkt. 6. Generalforsamling

Helge Danneskiold-Samsøe, formand for Danske Vandløb holder indlæg om klimatilpasning og aktuelle sager.

OO: spørge Jacob Jensen (MF) om Jacob vil holde et indlæg, om hvad der rører sig på Christiansborg, som Venstres miljøordfører.

NEP: spørge Nicolaj Schultz, jurist fra BL, om Nicolaj vil holde et indlæg.

Pkt. 7. Opmåling af Regstrup Å: MH

MH har kontrolopmålt og det ser fornuftigt ud.

Pkt. 8. Spildevandsplan: MH

FORS er kørt tør for penge og har ikke penge til at kloakere i det åbne land, hvilket drejer sig om 1300 husstande i det åbne land.

Pkt. 9. Dataopsamling: OO

OO uddelte de indkøbte USB-stik til bestyrelsen, hvor man så skal tage en backup før hvert ålavs møde og aflevere til OO samtidig med at man får den forrige backup retur.
OO laver vejledning til bestyrelsen om, hvordan man kopierer en Outlook-mappe til et USB-stik.

Pkt. 10. Sejlads på Åmose Å

Hvis vandstand ikke falder i Åmose Å, så kan man ikke se noget, hvorfor sejltur bør aflyses.

Pkt.11. Eventuelt

PL: forslag til ålavs-sommerudflugt: Højvang Laboratorier A/S, Dianalund, hvor man laver vand- og jord-prøver.
Besøg på Bodal Gods for at se på miljøprojekter.

Købe vandplante-bog hos Hede Danmark ? – er det smartere bare at søge på nettet ?

Danske Vandløb afholder generalforsamling den 05/03-2020 hos Centrovice i Vissenbjerg.Møde slut kl. 23.25.