telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Lars Palle, Bukkerupvej 98, 4340 Tølløse, onsdag den 7. september 2022 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Martin Hansen                                   (MH)

 
 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt med enkelte ændringer.

Pkt.2. Sidste nyt fra formandskabet: LP, UH, NEP

LP: sandfang i Rendebækken. Kommunen har fordelt opgravet materiale pænt på LP’s mark.
Hvordan håndteres sandfang normalt ? Hvem skal modtage materiale ?
Kobbel Å amtsdel – brinker repareres ved Vognserup nu hvor materialet et tørt.

Pkt.3. Medlems og pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret.

Pkt.4. Hvordan går det med grødeskæringen

Dønnerbækken er grødeskåret for tre uger siden og det er ikke lavet ordentligt. Vil desuden gro til inden vinteren med mindre der udføres en yderligere grødeskæring.
Problemer flere steder i vores vandløb, at materiale ikke fjernes fra brinkerne. Dette bevirker, at græs kvæles, så der i stedet gror uønsket tokimbladet ukrudt, som kan gro ned ad siderne og efterfølgende forårsage løse brinker, der kan skride ud.
Materialet bør i stedet spredes up på markerne, som der også er angivet i de fleste regulativer.
Lave åsyn på konkrete steder med problemer. LP kontakte kommunen vedrørende dette.

Pkt.5. Gennemgang af nye oplysninger vedrørende nyt regulativ til Åmose Å: NEP

SR Batymetri (Steen Rasmussen) og VSP (Hede Danmark) har begge lavet opmålinger af Åmose Å og er enige om manningtal (mål for hvor nemt vandet kan flyde igennem vandløbet).
Holbæk Kommune vil bruge disse opmålinger som nulpunkt for nyt regulativ, hvilket absolut ikke er i orden, idet der i dag kan løbe 25 procent mindre vand i vandløbet end der kunne ifølge opmålinger i det oprindelige regulativ fra 1966 og i det regulativ fra 1996, der nu er kendt ulovligt, stod der, at ’vandføringsevnen ikke må reduceres’.
NEP kontakter Erik Hansen Blegmand hos VKST og diskuterer, hvordan en sag kan startes op og hvordan vi eventuelt kan få hjælp hos L&F (Landbrug og Fødevarer).
UH kontakter relevante lodsejere for at høre, om der er villighed til at føre en sag mod kommunen.
Dette er en meget principielt spørgsmål, som kunne danne præcedens ved andre regulativ-ændringer – ’lad vandløbet gro til i nogle år og lav nyt regulativ ud fra, hvordan tingenes tilstand er nu’.

Holbæk Kommune har gang i et vådenge-projekt med EU-midler, hvor 500 ha ved Åmose Å skal vådgøres.

Pkt.6. Elverdams Å og Erik Svane’s problem: OO

Der er grødeskåret lidt i starten af vådenge-området og der er ligeledes her flyttet lidt rund på nogle sten, men det har kun ændret marginalt på Erik Svane’s problem, idet vandstanden ved Erik Svane’s drænudløb ovenfor vådenge-området er faldet med ca. 5 cm.

Pkt.7. Videre forløb med Tysinge Å og Gislinge Å

Gislinge Å: jurist Nikolaj Schulz’s kompagnon Oskar Verdoner Møller overtager sagen med politiet. LP beder Oscar om at tage kontakt til FH. Sag skal føres videre.

Tysinge Å: Holbæk Kommune vil komme med yderligere dokumentation efter sommerferien, men dette er endnu ikke sket. Regulativet er ikke et vandførings-regulativ, men et areal-kvote-regulativ, hvor der ikke må ændres på vandløbets tværsnits-areal, hvorfor der heller ikke må smides sten ud i vandløbet, hvilket bør være helt enkelt og klart.

Pkt. 8. Emner til generalforsamling

Et emne kunne være de utallige overløb fra rensningsanlæg, som er stærkt medvirkende til at der kommer næringsstoffer ud i vandløbene med deraf følgende forøget grødevækst og dårlig vandføringsevne.

Pkt. 9. Eventuelt

Der er fyldt flere sten i Regstrup Å ved kirken uden at der er givet nogen form for tilladelse til dette.


Møde slut kl. 21.45.