telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx


Organisering og kommissorium for vandsynsgrupper i Holbæk Kommune

 

Områder

Der etableres en vandsynsgruppe til hvert af vandløbssystemerne:

-          Svinninge Audebo Kanalen, omfattende vandløb der leder til kanalen (Svinninge Å med samtlige tilløb, Byløbet, Lundemarksløbet, Gislinge Å samt vandløb på Tuse Næs)

-          Tuse Å-systemet, omfattende vandløb der leder til Tuse Å (Kalvemose Å, Regstrup Å, Kobbel Å med deres tilløb), Elverdams Å og Truelsbæk.

-          Åmose Å-systemet omfattende vandløb der leder til Åmose Å (Tåstrup Å, Tysinge Å, Muskebæk, Møllerende m.v.) og Kyringegrøfterne.

Se kortbilag.

 

Deltagere

I hver vandsynsgruppe deltager repræsentanter for interesseorganisationer, der har lokalkendskab, interesser for og erfaringer med vandløb.

Der deltager repræsentanter for:

-          Landbruget:

1 person fra Vandløbslauget og 1 person, som Landbrugsforeningerne udpeger i fællesskab. Landbrugsforeningernes repræsentant kan – men skal ikke - være medlem af Vandløbslauget.

-          Naturen:

1 person udpeget af DN – i konkrete tilfælde kan DN udpege en person fra Friluftsrådet.

-          Sportsfiskerne:

Til Svinninge Audebo Kanalen - 1 repræsentant fra Odsherred Sportsfiskerforening

Til Tuse Å-systemet - 1 repræsentant fra Tuse Å`s Ørredsammenslutning

Til Åmose Å-systemet - 1 repræsentant fra Halleby Å Ørredsammenslutning

I konkrete tilfælde kan sportsfikseforeningerne udpege en person fra Friluftsrådet.

-          Holbæk Kommune

1 administrativ medarbejder

     

Arbejdet i vandsynsgrupperne er frivilligt arbejde og bliver ikke aflønnet af Holbæk Kommune.

 

Udgifter til afholdelse af møder for de enkelte vandsynsgrupper afholdes af Holbæk Kommune.

 

Formål

Formålet med vandsynsgrupper er:

-          at føre tilsyn med den udførte vandløbsvedligeholdelse herunder overholdelse af de eksisterende vandløbsregulativer

-          at medvirke til at forebygge problemer og finde løsningsforslag for vandløb og vandløbsstrækninger, hvor der enten er problemer med vandafledningsevnen eller med overholdelse af målsætningen for vandløbet

-          at planlægge restaureringsprojekter m.v., som forbedrer den økologiske tilstand i vandløbssystemet samtidig med at den nødvendige vandafledningsevnen sikres.

 

Møder

Der indkaldes til møder i vandsynsgrupperne:

-          I begyndelsen af et år, hvor det primære formål er at planlægge kommende tiltag / restaureringer, der skal udføres det kommende år. Evaluering af arbejdet det foregående år.

            Afholdes omkring 1. februar.

-          Efter første grødeskæring, hvor det primære formål er at behandle problemer med vandløbsvedligeholdelsen.

            Afholdes omkring 1.juli.

-          Efter anden grødeskæring, hvor det primære formål er at behandle årets samlede vandløbsvedligeholdelse, herunder føre tilsyn.

             Afholdes omkring 1.oktober.

 

På hvert møde kan andre vandløbsrelaterede spørgsmål tages op. Hvis det er relevant i forhold til de emner, der skal behandles, kan et møde afholdes som fællesmøde for alle 3 vandsynsgrupper.

 

Holbæk Kommune står for afholdelse af møderne og indkaldelse af emner, der ønskes behandlet på mødet. Er der ikke behov for afholdelse af møde, kan det aflyses, hvilket sker hvis alle tre parter er enige heri.

 

 

Januar 2008