telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Holbæk Ålav

Hermed indkalder Holbæk Ålav til ordinær generalforsamling i Vommevad Forsamlingshus torsdag den 07-03-2024 kl. 17.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for året 2025.
7. Valg af bestyrelse. På valg er: Lars Palle, Niels Erik Pedersen og Ole Hou.
     Suppleanter: Jens Jensen og Jacob Bøge Hansen.
8. Valg af revisorer og revisor suppleanter.
    Revisorer på valg er:  Mads Bryde Nielsen og Marius Pedersen. Modtager genvalg.
    Revisor suppleanter på valg er: Martin Larsen og Leif Nygaard.  Modtager genvalg.
9. evt.

Foreningen er vært ved en let anretning.

Efter generalforsamlingen er der fagligt indlæg ved gårdejer og debattør Knud Jeppesen med fokus på den store fejlmargin på data og miljøbelastning, som forvaltes i kommunerne og Spildevandsselskaberne.

Forslag til generalforsamlingens pkt. 4 skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. For at stemme på generalforsamlingen skal kontingent for det år, hvor generalforsamlingen afholdes, være betalt inden generalforsamlingen påbegyndes.

Af hensyn til foreningens medlemskartotek, bedes du meddele ændringer i din adresse/e-mail til Preben Larsen: tingbjerg1@pc.dk.

Forslag til pkt. 4 sendes til formanden, Lars Palle: post@lars-palle.dk


Mvh.
Bestyrelsen, Holbæk Ålav.
www.holbaekaalav.dk