telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde afholdt hos Ole Hou, Søstrupvej 15, 4300 Holbæk, mandag den 06. marts 2023 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Jens Nygaard Jensen                          (JNJ)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

IngenDagsorden

Pkt. 0. Velkomst

Velkommen til ny suppleant i bestyrelsen, Jens Nygaard Jensen samt en præsentationsrunde, så alle ved, hvem vi hver især er.

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Konstituering og nedsættelse af udvalg

Formand: LP.
Næstformand: UH.
Kasserer: PL.
Sekretær og it: OO.

Åmose Å åsyns-repræsentanter: LP (for VKST), UH (for Holbæk Ålav).
Tuse Å åsyns-repræsentanter: NEP (for VKST), JBH (for Holbæk Ålav).
Svinninge-Audebo Å åsyns-repræsentanter: OH (for Familielandbruget), JNJ (for Holbæk Ålav).

Faglig ekspert: NEP.

Turudvalg: JNJ, JBH, MH, OH.

Pkt.3. Gennemgang af forretningsorden.

Forretningsorden gennemgået, tilrettet og godkendt.

Ændringen består i, at forretningsudvalget fremover består af formanden samt en repræsentant for hvert af de tre åsystemer. Dette betyder, at forretningsudvalget i det kommende år består af: LP, UH, NEP samt JNJ.

Pkt.4. Mødeplan for det kommende år.

06/03-2023 – konstituerende møde hos OH.
15/05-2023 – møde hos UH.
08/06-2023 – sommertur.
06/09-2023 – møde hos PL.
03/10-2023 – møde hos NEP.
07/12-2023 – møde med julefrokost hos MH.
24/01-2024 – mode hos JNJ.
07/03-2024 – generalforsamling kl. 17.30 i Vommevad forsamlingshus.

Pkt.5. Evaluering af generalforsamling samt drøftelse af forslag fra medlemmer

Der var en god stemning og en god dialog, især også med politikerne.
Det var godt med jurist Nikolaj Schulz som part i dialogerne.
Det var et rigtig godt indlæg fra Nikolaj Schulz.
Det var en god beretning fra Lars Palle.

Forslag om placering af vanddepot for Åmose Å på paragraf-3 område hos Kim Kjær-Knudsen afventer dialog med Kim Kjær-Knudsen. LP vil tage kontakt.
 
Pkt.6. Fremsendelse af politisag til MF Hans Christian Schmidt

Holbæk Kommune blev politianmeldt af Holbæk Ålav, fordi Holbæk Kommune ikke ville flytte brinksten, der efter oprensning blev smidt midt ud i vandløbet. Politiet ville ikke tage stilling til sagen, men henviser i stedet til Naturklagenævn.
Hans Christian Schmidt siger, at miljøminister skal tvinges til at få politiet til at tage stilling.
LP tager kontakt til Hans Christian Schmidt.

Pkt.7. Hvordan og med hvad får vi klædt politikerne på

Få foretræde for udvalg – rådspørge hos Holbæk Kommunes borgerrådgiver: Lene Munck Vilstrup.
Lave fakta-ark til politikere, som kan forelægges for borgmesteren, som skal tage stilling.

Pkt. 9. Eventuelt

En stor tak til afgående suppleant i bestyrelsen, Frands Hansen for et godt og konstruktivt arbejde.Møde slut kl. 22.15.