telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Ole Hou, Søstrupvej 15, 4300 Holbæk, tirsdag den 28. juli 2020, kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Ingen                                                 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.
Beretning, der skulle have været aflagt ved generalforsamlingen, som ikke er blevet afholdt, skal sendes ud til medlemmerne. LP sender til OO, som udsender via mail til medlemmerne.

Pkt.2. Nyt fra formandskabet: LP, NEP, UH

LP og NEP har været til møde med John Harpøth (teknikudvalgsformand, DF), Karen Thestrup (næstformand i teknikudvalget, Enhedslisten), Morten Marker (leder i administrationen), med flere. Det var et meget negativt møde, hvor det var tydeligt, at det kun er fisk og miljø der tæller, mens afvandingsinteresser er ligegyldige, dvs. man vi kun varetage den en side af intentionerne i vandløbsloven. Holbæk Ålav bliver også beskyldt for at have en hård tone og gå efter personer i administrationen.
Ved opstemningerne i Elverdams Åen vil kommunen lave en afgørelse, som så ålavet kan påklage til Miljø- og fødevareklagenævnet, i stedet for at gøre det, som står i regulativet.
Ved stenudlægningen i Elverdams Åen vil kommunen ikke lave en konsekvensberegning, hvilket er ulovligt, hvorfor det burde politianmeldes.
Det er tydeligt, at det er Karen Thestrup, der nu har taget førertrøjen på, mens John Harpøth forholder sig i baggrunden.

LP kontakte Gustav Garth-Grüner (Bestyrelsesmedlem på Åstrup samt næstformand i BL) som kan kontakte Nikolai Schultz (chefjurist i BL) vedrørende opstemningerne i Elverdams Åen.

Vores problemer med Holbæk Kommune er bland andet:

a. Sten i Elverdams Åen uden konsekvensberegninger.
b. Manglende oprensning ved flere vandløb.
c. Opstemninger/gydebanker i Elverdams Åen.
d. Må en kommune bruge en rådgiver, som er part i en sag, hvad man har gjort ved Gislinge Å.
e. Hvordan skal en kommune agere. Kan man bare igen og igen udtale, at ”det er vores vurdering at”, uden nogen form for saglige begrundelser eller referencer til lovhjemmel.
f. Det såkaldte vådenge-projekt i Tempelkrogen er ulovligt, da det undervejs i projektforløbet har ændret karakter til blot at være en omlægning af Elverdams Åens løb (for EU-midler) – LP følge op på dette med Erik Hansen Blegmand hos VKST.
 
Har L&F eventuelt en god advokat, som kan hjælpe os – LP kontakte Erik Jørgensen hos L&F.

Pkt.3. Retshjælpsforsikring

LP kontakter forsikringsagent og spørger om det kan give mening for Holbæk Ålav at have en retshjælpsforsikring og hvad en sådan i givet fald vil koste.

 
Pkt.4. Medlems og Pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret om pengesituationen.
Der er stadig restancer med hensyn til indbetaling af kontingent for år 2020.

Pkt. 5. Referat fra åsyn: åsynsrepræsentanter

Ingen af de tre referater fra åsynene er fyldestgørende.
NEP skal forlange at få med i referat, at han talte ’drillende’ til åsynsgruppemedlem fra DN. Holbæk Kommune lever ikke op til, at referater SKAL være udsendt senest 14 dage efter afholdelse af åsyn.
Åsynsreferater skal sendes til OO, der efterfølgende lægger referaterne på hjemmesiden.

Pkt. 6. Nyt fra vandråd: LP, OO

LP - Kalundborg Vandråd: vandrådet er endnu ikke kommet i gang oven på corona-krisen. Skal arbejde videre i lokale kommune-grupper plus lave samlet fælles udtalelse.
OO – Roskilde og Isefjords Vandråd: gennemgang af tiltagene er afsluttet og sidste møde afholdes ultimo august. Der er enighed om en god fælles udtalelse med væsentlige punkter vedrørende opretholdelse af afvanding.

Pkt. 7. Efterårstur: alle

Tur skal ligge imellem 02/10 og 13/10-2020. Kunne være besøg hos L&F på Axelborg eller besøg hos BL i Fredericia.

Pkt. 8. Mødeplan for resten af året

Møde sidst i august på en regnvejrsdag hos OO – OO indkalder
Møde tirsdag den 01/12-2020 kl. 18.00 hos JBH
Møde tirsdag den 26/01-2021 kl. 18.00 hos MH
Generalforsamling tirsdag den 09/03-2021 i Vommevad Forsamlingshus – OO tjekker med Ane Popp-Kristensen fra VKST, om der er sammenfald med landbrugsfaglige møder. Ane Popp-Kristensen har efterfølgende bekræftet, at der ikke er sammenfald.

Pkt. 9. Arkivering af data på USB-stik

UH afleveret USB-stik til OO, som arkiverer.

Pkt. 10. Opfølgning på oprensning og grødeskæring: alle

Ifølge kort på kommunens hjemmeside er grødeskæringen i gang, men er ikke kommet særlig langt.
Det, der er lavet, er ikke lavet særlig godt, primært pga. manglende udsyn for maskinfører, da brinker ikke skæres.
LP beder om en status hos kommunen på oprensningsplan for 2020.
Der skal oprenses fra Stryget til Fugle Å i Åmosen Å, da dette ikke blev gjort sidste år.
Vej & Park i Holbæk Kommune har fået en ny maskine til båd, der kan skære brinkerne i Åmose Å.
PL har observeret store sten ved isheste ved Bromølle – LP kontakter kommunen.

Pkt. 11. Eventuelt

Dønnerbæk er blevet genåbnet igennem Østrup på en 200-300 meter lang strækning, hvilket har medført masser af sand i vandløbet. Der bør etableres et sandfang umiddelbart før indløb i rør – LP kontakter kommunen.


Møde slut kl. 22.30.