telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Preben Larsen, Stenlillevej 12, 4350 Ugerløse, torsdag den 10. december 2019, kl. 18.00.

Deltagere 

Frands Hansen                                   (FH)
Jacob Bøge Hansen                          (JBH)
Lars Palle                                           (LP)
Martin Hansen                                    (MH)
Niels Erik Pedersen                           (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Preben Larsen                                   (PL) Referent
Ulrich Hansen                                    (UH)

Afbud       

Ole Olsen                                           (OO)Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dialogen om Regstrup Å er gået i stå. UH kontakter Michael Tranberg Jensen fra Holbæk Vandløbsteam allerede i morgen d. 11.12.19.

Det blev vedtaget, at Robert Nødebo´s rådgivningsvirksomhed skal lagre alle tidligere data fra vandløb. Aftalt pris kr. 3.000,00 Kr.

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt. 2. Generel orientering siden sidst: NEP, LP

LP og UH arrangerer sejlads på Åmose Å for at tjekke effekten af årets sidste grødeskæring, lavt hængende grene, væltede træer i åløbet samt grødeskæring omkring diverse udløb til åen.

UH leverer båden, LP leverer motor, (husk benzin
J).

Pkt. 3. Debat om privatisering af vandløb i Holbæk Kommune

Vi har behov for mere info fra Holbæk Kommune om, hvilke vandløb der er i spil i forbindelse med privatisering. Ålavet afventer derfor det først kommende møde i Vandsynsgruppen hvor seks ålavs bestyrelsesmedlemmer deltager.

Pkt. 4. Medlem og pengesituation: PL

Bestyrelsen blev orienteret om den aktuelle økonomi i ålavet.

Pkt. 5. Deltagelse i Natur- & Miljøforums møder

MH blev udpeget som ålavets repræsentant i udvalget Natur- og Miljøforum. LP drager omsorg for, at MH snarest bliver tilmeldt udvalgs- arbejdet i Natur og Miljøforum.

Pkt. 6. Generalforsamling

OO har draget omsorg for tilkendegivelse fra VKST og John Harpøth om, at de pt. ikke har planlagt møder som kolliderer med datoen for Ålavets ordinære generalforsamling 2020.

Tema indlægs holdere der er aftalt at forespørge:

LP retter henvendelse til Danske Vandløb, Helge Danneskiold-Samsøe. Emne kunne være vandråd, privatisering af vandløb, grundvands spejl, generelt om Danske Vandløb.

NEP retter henvendelse til Vagn Lundsteen.

LP retter henvendelse til borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

OO retter henvendelse til John Harpøth vedr. kort afrunding.

Pkt. 7. Hvordan er vi tilfredse med referater fra Åsyn

Tuse Å-system og Svinninge-Audebo vandsynsgrupper, har ikke modtaget referat fra det sidste vandsyn i 2019.

Åmose Å-systemet har måttet rykke for referat, et referat som var meget mangelfuldt. Det blev besluttet, at ålavet retter henvendelse til Klima- og Miljø-udvalget samt til Vandløbsteamet i Holbæk Kommune med klagepunkter om, at rette ind med hensyn til referaterne. Der henvises til organisering og kommissorium for vandsynsgrupper i Holbæk kommune, citat: ”Inden for to uger fra mødets afholdelse, udsendes der et referat til de respektive gruppers medlemmer.”

Den endelige færdigredigerede klage til Holbæk Kommune eftersendes senere til ålavs bestyrelsen til orientering.

Pkt. 8. Hvordan kommer vi videre med Elverdams Åen

NEP og OO fra ålavet, Michael og Frej fra Vandløbsteamet i Holbæk Kommune, har besigtiget Vandløbet: gydebankerne var for høje i forhold til bunden. Dette er ulovligt efter Å lavets påstand. Der er sendt spørgsmål til Vandløbs teamet, som læner sig op af Miljøstyrelsen, hvorfra der stadig afventes svar.

JBH og OO har været på vandløbs vandring hos lodsejer Jens Otto Jensen, som mangler punktvise strømrender i sit vandløb.

Pkt. 9. Vandråd

Der er udsendt medlemslister til medlemmer af det kommende vandråd samt login og passwords til arbejdsmateriale.

Pkt. 10. Spildevandsplan Holbæk Kommune

MH orienterede om nylig fremsat spildevandsplan i Holbæk Kommune.
Ålavet mangler konkret materiale før vi kan gå i dialog.

MH følger op på spildevandsplanen, som er sat i høring fra d. 22.11.2019 til
17.01.2020. MH forbereder et høringssvar til behandling i Ålavet på næste bestyrelses møde den 16.01.2020.

Ålavets egne vandrådsmedlemmer honoreres af Holbæk Ålav efter regning.

Pkt. 11. Eventuelt

JBH tjekker december måneds opgravning i vandløbet ved renseanlægget i Tysinge.Mødet afsluttet kl. 22.00.