telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Jacob Bøge Hansen, Enghavevej 28, 4340 Tølløse, onsdag den 25. januar 2023 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Ole Hou                                              (OH)Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Generel orientering siden sidst: LP, NEP, UH

NEP: Giv et praj – for at få grødeskåret i Kalvemose Å – ingen positiv feedback – kun negativ – Kommunens folk har lovet at køre ud at se på problemet.
NEP: Stadig korrespondance med Michael Tranekjær Jensen om Åmose Å om manglende vandgennemstrømning.
NEP: Det er ikke til at finde oplysninger om vandstandsloggere på Holbæk Kommunes hjemmeside – de er forsvundet.
LP: Tysinge Å sagen er stadig i Nævnenes Hus. Sagen forventes afsluttet inden juli 2023. Ellers intet nyt om sagen.
UH: Møde om vådområder i Tuse Enghave (51 Ha sort jord.) med lodsejere og Naturstyrelsen samt en person fra Holbæk Kommune – Forudsætning fra lodsejere er, at spærring ved siv-område i Tuse Å skal fjernes – Holbæk Kommune skal sørge for dette – vandstand er 90 cm over jordoverflade nogle steder.
Naturstyrelsen: Vognserup Gods, Dyrehavegård, Knabstrup Hovedgård – i alt ca. 500 Ha vådområde.

Pkt.3. Henvendelse fra chefjurist Nikolaj Schulz vedrørende politianmeldelse: PL
LP kontaktet af chefjurist fra Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz vedrørende eventuel politianmeldelse af Holbæk Kommune på grund af sløseri med ulovligt regulativ i Åmose Å.
Nikolaj Schulz har skrevet rykkerskrivelse til Holbæk Kommune, som Holbæk Kommune ikke har reageret på.


Pkt.4. Medlems og pengesituationen, gennemgang af regnskab og underskrift: PL

Bestyrelsen orienteret.
Regnskab gennemgået og underskrevet af de tilstedeværende.


Pkt.5. Planlægning af generalforsamling: alle

Alle medlemmer i bestyrelsen skal snarest komme med input til bestyrelsens beretning til LP.
FH ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen.
Vores lokale minister Jacob Jensen er foreslået som indlægsholder, men kan ikke deltage.
Chefjurist Nikolaj Schulz holder som eneste indlægsholder indlæg om vandløbsag og udfordringer med vandplaner.

Pkt.6. Møde med Holbæk Kommune om fremtidige åsynsgruppemøder: LP

LP og NEP har haft møde med to embedsmænd fra Holbæk Kommune, en person fra lystfiskerne samt en person fra Danmarks Naturfredningsforening.
Holbæk Ålav lægger vægt på at komme ud og se på vandløbene.
Holbæk Kommune har sendt et oplæg til fremtidig åsynsstruktur – vandsynsgrupperne ligner de nuværende, men der skal kun være ét åsyn hvert år fremefter.
 
Pkt.7. Har vi indspil til kontrolopmåling af vandløb: LP

Holbæk Kommune har foreslået at følgende vandløbsstrækninger skal kontrolopmåles:

Vanløsemose Å, station 0-1433
Dønnerbækken , station 2278- 3368
Aggersvoldløbet, station 1414- 3414
Gislinge Å, station 1282-3688
Kobbel Å (Amt), station 2420-5065
Regstrup Å (Regstrup), station 476-11335
Kalvemose Å, station 5554-7364
Kobbel Å (kommune), station 1619-3515

Pkt. 8. Hjemtagning til Holbæk Kommune af vandløbsvedligeholdelse

Holbæk Kommune vil formentlig forsøge at spare penge og vil hjemtage i alt 46 km vandløbsstrækning. Formentlig er der risiko for en endnu dårligere vandløbsvedligeholdelse.

Pkt. 9. Eventuelt

Intet at bemærke.Møde slut kl. 22.15.