telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Ole Olsen, Kvarmløsevej 117, 4340 Tølløse mandag den 7. september 2020 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Ingen                                                 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Nyt fra formandskabet: LP, NEP, UH

LP har desværre måttet melde afbud til to vandrådsmøder.

Pkt.3. Medlems og Pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret om pengesituationen.
Der er stadig enkelte restancer med hensyn til indbetaling af kontingent for år 2020.

Pkt.4. Gennemgang af oprensningstabeller fra Holbæk Kommune: alle

Det er besværligt at arbejde med materialet, når det er i forskellige filer – frem og tilbage.
Hvem har lavet det materiale, som vi har fået udleveret. ”Dansk Vandløbs Opmåling” har opmålt. Person bag dette firma har været ansat i Slagelse Kommune og har også opmålt her – inhabil ? Firmaet var dog under konkurs og ophørte ifølge CVR-registeret den 28/04-2020. Det udleverede materiale er imidlertid dateret den 14/06-2020, så hvem har produceret dette, når det er produceret efter konkursen ?
Svinninge Å: sten og grus må ikke renses op. Der er sten på 15 til 35 cm i diameter, som ikke må renses op. Orbicon har opmålt Svinninge Å.   
LP ringer til Frej Faurschou i Holbæk Kommune og spørger ind til, hvordan det er foregået med hensyn til opmålinger. LP også spørge ind til datoer for de enkelte oprensninger.
 
Pkt. 5. Tilbagemelding fra Frej Faurschou på spørgsmål fra LP

Sten ved Bromølle ved is-heste ved indløbet i tunnellen.
UH spørge Paw på Kattrup om kendskab til sten.

Pkt. 6. Gennemgang af brev til Landbrug & Fødevarer (L&F): LP

Brevet blev gennemgået.
LP sender brev til L&F og beder om et møde på Axelborg i starten af oktober måned.
 
Pkt. 7. Vandråd

Kalundborg: vandrådet er delt i tre geografiske undergrupper.
Som virkemidler har man dels valgt at fjerne spærringer, dels udskiftning af bundmateriale, men IKKE udlægning af groft materiale.
Alle i vandrådet er imod kommunerne i diskussion om, hvad der giver mening, når vandløb er forurenet af rensningsanlæg og overløb fra disse.
Sidste møde afholdes den 14/09-2020.

Roskilde Fjord og Isefjord: diskussion om genåbning af øverste del af Elverdams Å – alle rørlægninger er udført med statstilskud, fordi det var for besværligt og for dyrt at vedligeholde. Det er ikke af rationaliseringshensyn, da man dengang kørte med heste på små agre.
Der er lavet en god generel fællesudtalelse, som er overordnet de individuelle tiltag.
De individuelle tiltag er ikke alle lige gode.

Pkt. 8. Brev fra Kongsdal

Holbæk Ålav presser kommunen for at få udført regulativmæssig vedligehold – LP skriver et brev.
Fugle Å er ikke skåret i bund u den bredde som vandløbet skal ifølge regulativet. LP tager kontakt til Kongsdal for at undersøge muligheder for oprensning.
 
Pkt. 9. Generalforsamlingsdato og emner til generalforsamling: alle

Den 09/03-2021 er ok, da der ikke skulle være nogen andre landbrugsfaglige møder på denne dato.
Indledere: samme personer som ved den aflyste generalforsamling i dette forår, da de samme emner stadig er relevante.

Pkt. 10. Retshjælps-forsikring og netbank-forsikring

Er det muligt at tegne en retshjælpsforsikring for Holbæk Ålav: LP undersøger.
Ålav skal have en netbank-forsikring, da Holbæk Ålav er erhverv: LP undersøge priser.  

Pkt. 11. Eventuelt

”Natur og Miljøforum” – LP har ansøgt og MH deltager.
Silkeborgs borgmester har anvendt paragraf om ekstraordinær grødeskæring. Det er meget vigtigt, at denne paragraf også kommer med i nye regulativer.Møde slut kl. 22.10.