telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Ulrich Hansen, Nyrupvej 81, 4180 Sorø tirsdag den 8. februar 2022 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Ingen                                                 
 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Generel orientering siden sidst: LP, UH, NEP

LP: kontaktet af Kalundborg Å-laug for at høre om politianmeldelse af kommune, da Kalundborg Å-laug overvejer muligheden af at politianmelde Kalundborg Kommune, da der også her er problemer med vedligeholdelsen af vandløbene.
UH: kontaktet af Vognserup Gods vedrørende nedskridning i Kobbel Å, hvor kommunen har forsøgt at lave brinksikring, mens jorden var det rene pladder på grund af regn.
Regstrup Å skal undersøges for SOP (kvælstof, organisk stof og fosfor). UH ønsker måling både før og efter Løvenborg Gods, da Løvenborg Gods selv er blevet pålagt at stå for rensning af spildevand på godsets ejendomme, hvor man kunne få den tanke, at størstedelen af SOP kommer fra rensningsanlægget.
 
Pkt.3. Opfølgning på politianmeldelser af Holbæk Kommune: LP

LP har talt med politiet, der mangler informationer fra kommunen og må afvente.
LP vil endnu engang bede om fuld aktindsigt og også om dokumenter i forbindelse med dialog imellem politi og kommune.
LP laver skrivelse til kommunen.

Pkt.4. Medlems og Pengesituationen, gennemgang og underskrift af regnskab: PL

Bestyrelsen orienteret om pengesituationen af PL.
Regnskabet godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Pkt.5. Planlægning af generalforsamling: alle

Steen Rasmussen fra SR Batymetri vil gerne komme og fortælle om moderne GPS-opmåling af vandløb samt også tale om problemerne ved Gudenåen omkring Silkeborg, da Steen er medlem af et ålav ved Gudenåen  samt suppleant til bestyrelsen i Danske Vandløb.
NEP vil vise, hvad Steen Rasmussens målinger kan bruges til i praksis.
Det blev desuden besluttet, at nu hvor vi ikke har holdt generalforsamling i Holbæk Ålav siden 2019 og dermed sparet udgifter til afholdelse af generalforsamling, så skal vi flotte os lidt i år, hvorfor vi inviterer alle medlemmerne på stegt flæsk med kartofler og persillesovs samt starter generalforsamlingen allerede kl. 17.30, således at der kan blive god tid til at drøfte tingenes tilstand omkring bordet. Af hensyn til bespisningen er det så nødvendigt med tilmelding senest mandag den 21. februar kl. 20.00. Hvis man ikke ønsker at deltage i spisningen, så kan man bare møde op kl. 19.00.
LP har brug for input til beretningen, som skal sendes til LP senest søndag den 20. februar.
OO skal invitere borgmesteren samt Udvalget for Klima, Miljø og Natur.
NEP har kontaktet Mogens Jensen, som gerne vil være ordstyrer ved generalforsamlingen.
Revisorer og revisorsuppleanter modtager genvalg.
OO skal lave generalforsamlingsprotokollat, som skal sendes til ålavets bankforbindelse.

Pkt.6. Gennemgang af ny opmåling af Åmose Å: LP, NEP

Steen Rasmussen har lavet en ny opmåling af Åmose Å den 5. januar 2022 samt lavet en flowmåling ved tunnelindløbet ved Bromølle og denne flowmåling stemmer overens med Miljø Styrelsens måling.
Det kan så konstateres, at vandstanden er imellem 15 og 44 cm for høj på strækningen imellem Skellingsted Bro og Bromølle i forhold til, hvad vandstanden brude være ved den vandmængde, som der måltes ved Bromølle – samtidig med at regulativet viser vandmængden ved sommervandføring, hvor vi nu har vinter, hvor der børe være langt mindre vegetation i vandløbet og dermed endnu bedre vandføring. Det kan dermed konstateres, at der mangler ca. 25 procent af vandføringen i det ulovlige regulativ fra 1992.
 
Pkt. 7. Hvordan finder vi målinger og vandstandsloggere på netter: NEP

se følgende hjemmesider:

hydrometri.dk/
hydroinform.dk/
vandportalen.dk/

Pkt.8. Høringssvar til vandplaner

Offentlig høring fra den 22. december 2021 – 22. juni 2022 via Høringsportalen:

hoeringsportalen.dk/

Materiale vedrørende høringen:

mim.dk/natur/vand/vores-vandmiljoe/hoering-af-vandomraadeplaner/


Høringssvar bedes sendt via Miljøministeriets høringsværktøj på:

hoering-vp3-2021.hoering.mfvm.dk


senest den 22. juni 2022.

Det er vigtigt at kontrollere, om man på sin ejendom bliver ramt af f.eks. fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger eller lignende.
Bemærk, at når man skal søge i PDF-dokumentet med beskrivelsen af indsatserne, så kan man taste: ’Ctrl F’ og derefter indtaste f.eks. nummeret på det vandløb, som man har liggende på sin ejendom, i søgefeltet, hvorefter der vil blive bladret frem i PDF-dokumentet ind til det første sted i dokumentet, hvor nummeret fremkommer. Herefter kan man trykke på pilen nedad ved søgefeltet og finde den næste forekomst og så videre. Dette er en generel funktionalitet ved alle PDF-dokumenter og hjemmesider.  

I følgende dokument fra materiale vedrørende høringen står der, hvad man vil opnå i de enkelte vandløb:

mim.dk/media/226715/bekendtgoerelse-om-miljoemaal.pdf

Og i dette dokument fra materialet vedrørende høringen står der, hvad man vil gøre for at opnå det ønskede:

mim.dk/media/226714/bekendtgoerelse-om-indsatser.pdf

Hvis man i begge dokumenter søger efter 'holbæk', så bør man finde alle de relevante steder i Holbæk Kommune.

Hvis man i begge dokumenter søger efter f.eks. ’regstrup’, så bør man find alle de relevante steder i forhold til Regstrup Å.

På denne måde kan man således relativ hurtigt finde ud af, om ens vandløb er omfattet af ændringer i forhold til vandplanerne til trods for at der er ekstremt mange sider i de to dokumenter.  

Pkt.9. Hvad skal der ske i Åmose Å med hensyn til manglende regulativ

Det kan ikke accepteres, at kommunen fortsætter med at styre ved hjælp af et regulativ, som Naturstyrelsen har kendt ulovligt.
LP: Jurist Nikolaj Schulz fra Bæredygtigt Landbrug skal skrive et svar på kommunens brev, om at vedligeholde i forhold til et ulovligt regulativ.

Pkt.10. Eventuelt

FH: Landkanal ved Lammefjorden skal oprenses, men kommunen kan ikke komme af med jorden, da den skal graves op på et paragraf-3 område langs vandløbet, hvor kommunen ikke vil lægge jorden af hensyn til miljøet, men kommunen har selv udpeget paragraf-3 området og derved selv skabt problemet.
FH: skrive brev til kommunen og rykke for oprensning.

Elverdams Å: OO tage kontakt til lodsejere vedrørende problemer skabt af de 550 tons kampesten, som er smidt ud i vandet og nu spærrer for vandets frie løb.

Ellers inter at bemærke.


Møde slut kl. 22.05.