telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Lars Palle, Bukkerupvej 98, 4340 Tølløse, mandag den 25. maj 2020, kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Ingen                                                 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Nyt fra formandskabet: LP, NEP, UH

LP: Erik Hansen Blegmand hos VKST har konstateret, at INGEN sager nu længere vindes af lodsejere i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det burde ikke have noget at gøre med, hvor det politiske flertal ligger.
Allan Jensen, formand for Lejre Ålaug er blevet delagtiggjort i problemerne med de to gydebanker i Elverdams Åen lang Åstrups jorder.

UH: Compac Sjælland -
Mikkel Meisner Petersen er stoppet, hvilket er et stort tab. I stedet er  startet Lena-Liv Bøgsted. 

Pkt.3. Medlems og Pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret om pengesituationen.
Der er en del restancer med hensyn til indbetaling af kontingent for år 2020.

Pkt. 4. Referat fra dagens møde med miljømedarbejder Sune Bach fra kommunen: LP, NEP

Tempelkrog Nord – der skal udlægges flere sten i Truelsbækken.
Tempelkrog Syd – der skal udlægges 500 tons sten på en 900 meter lang strækning i Elverdams Åen.
De er ikke lavet konsekvensberegninger for vandføringsevnen, hverken for Tempelkrog Nord eller Tempelkrog Syd. Dermed er udlægningen af stenene ikke lovlig.
Kommunen har heller ikke udarbejdet ændrede regulativer, så regulativerne svarer til de to forlagte vandløb.
Tempelkrog Syd projektet blev startet op som et vådenge-projekt med finansiering via den såkaldte ’miljømilliard’ fra EU for at fjerne kvælstof fra Isefjorden ved at Elverdams Åens vand skulle risle ud over en stor lavbundet sø, så der skulle opstå kvælstof-fordampning. Imidlertid er Tempelkrog Syd projektet endt med blot at blive en forlægning af Elverdams Åen uden nogen lavbundet sø, hvorfor der ikke er nogen kvælstof-fordampning.
Dermed er landbruget blevet snydt i forhold til øgede kvælstofkvoter samtidig med at projektet ikke synes at leve op til formålet med EU’s ’miljømilliard’. Dette er en lidt interessant sag.

Robert Nøddebo er nu blevet fravalgt som kommunens opmåler af vandløb til trods for at Robert Nøddebo havde det billigste tilbud. I stedet er Hede Danmark valgt. Vi har ikke gode erfaringer med Hede Danmarks opmålinger.

Åmose Å: nedskridninger af brinker kræver oprensning. Kommune vil ikke rense op, men forlanger reguleringssag for at gøre dette.

Pkt. 5. Videre forløb med gydebanker i Elverdams Å

Der er kommet nyt svar fra
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som siger, at enten skal kommunen rense op, så vandløbet svarer til regulativet eller også skal regulativet tilpasses til den ændrede vandføringsevne. Kommunen har i første omgang valgt den sidstnævnte mulighed, men er af Holbæk Ålav blevet bedt om at tænke sig om en ekstra gang med hensyn til nyt regulativ.

Pkt. 6. Åmose Å – oprensning og ødelagte brinker – fra sidste år

Brinkerne blev ødelagt sidste år på grund af en uheldig oprensning, som nu resulterer i brinknedskridninger. Der er allerede kommet brinkfødder i begge sider, som man kan gå på.
Brev til kommunen: hvordan går det med opmåling af Åmose Å i forbindelse med nyt regulativ - efter dårlig vandføringsevne på grund af megen nedbør og dårlig oprensning.

Pkt. 7. Kommunens beskæring af hegn langs Regstrup Å: UH

Compac Sjælland har beskåret træerne langs Regstrup Å. De problematiske nedhængende træer er skåret af i ca. 1,5 meters højde, så de kan danne en ny højere krone. Der er opnået et fint resultat.

Pkt. 8. Opmåling af Tysinge Å: MH

MH har foretaget opmåling ved den nye bro ved Taastrupvej. Bunddybde og bredde lever op til det ønskede.
Ved den nye bro ved Li. Knabstrup er brinkerne skredet ned, både før og efter den nye bro.

Pkt. 9. Generalforsamling

OO skal lave medlemsbrev med forslag om at udsætte generalforsamlingen for Holbæk Ålav til marts 2021, således at generalforsamlingen i år 2020 helt springes over. Der skal appelleres til medlemmernes accept af dette.
Principielt kræver dette en vedtægtsændring med hensyn til valg af bestyrelsesmedlemmer, men det forventes, at man kan acceptere at se igennem fingre med dette.
Hvis der gives accept fra medlemmerne, så skal beretningen, der skulle have været fremlagt ved generalforsamlingen, i stedet udsendes skriftligt til medlemmerne som et medlemsbrev.

Pkt. 10. Udveksling af data på USB-stik – husk at få dem med

OO skal lave vejledning til bestyrelsen om, hvordan man kopierer en Outlook-mappe til et USB-stik.
Man skal aflevere USB-stik med backup til OO, når man føler, at det er relevant, men det mest korrekte vil være, hvis alle USB-stik byttes ved hvert møde.

Pkt.11. Mail-dialog – intern kommunikation i bestyrelse

Husk at starte på en ny mail, når der skiftes til et helt andet emne.
Forretningsudvalg skal rundsende relevante mails til hele bestyrelsen.
Husk at kvittere på modtagne mails, når det er relevant og overvej om alle modtagere skal have svar eller om kun afsender skal have svar.
Vi ser, hvordan det går og drøfter emnet igen om nogle måneder.

Pkt.12. Vandråds-arbejdet

Vandrådsarbejdet i Kalundborg Vandråd har været indstillet under corona-epidemien, mens vandrådsarbejdet i vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord forceres igennem, som i alt fald det eneste vandråd øst for Lillebælt.
OO: Vandrådsarbejdet er meget frustrerende, da der tydeligvis tages parti for miljøtiltag, mens afvandingsinteresser ofte tilsidesættes. Der er således generelt ikke stemning for tiltaget med ’udskiftning af bund’, hvor man ellers kunne opnå præcis den samme vandføringsevne før og efter iværksættelsen af tiltaget samtidig med at man kunne opnå gode gydemuligheder. Derimod er der stor sympati for ’udlægning af groft materiale’, dvs. f.eks. grus samt små og større sten i 20-40 cm højde, som godt nok giver gode gydemuligheder, men som også med stor sandsynlighed hindrer vandføringsevnen, med mindre tiltaget udføres på steder, hvor der er rigtig godt fald og ingen drænudløb i nærheden.
Erik Hansen Blegmand fra VKST er kommet med et forslag via VKST’s vandrådsrepræsentant Per Thomasen, om at man IKKE skal lave nogen som helst tiltag i vandløb, som er forurenet med kloakvand eller vand fra rensningsanlæg med hyppige kloakvands-overløb. Dette var der ikke stemning for, idet forureningerne på et eller andet tidspunkt ud i fremtiden jo kunne blive elimineret. Dette er jo også rigtigt, men så kunne man da nu og her bruge pengene, hvor man fik nu og her gevinster ud af det og så bruge penge på fysiske tiltag i de vandløb, som i dag er forurenede på et senere tidspunkt.

 Pkt.13. Eventuelt

Der skal arbejdes på en bestyrelses-inspirations-sommertur allerede nu her i juni måned, hvis dette er muligt.

Husker til næste møde: Vi skal have udarbejdet en ny mødeplan for år 2020.


Møde slut kl. 22.20.