telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Martin Hansen, Søskrænten 12, 4340 Tølløse, torsdag den 7. december 2023 kl. 18.00.

Deltagere  

Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)

Afbud        

Jens Nygaard Jensen                          (JNJ)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt. 2. Sidste nyt fra formandskabet, LP, UH, NEP

Skal vi prøve at skrive til Holbæk Kommune, at diverse regulativer ikke er overholdt og bede om en skriftlig begrundelse herfor ?
LP bede Holbæk Kommune om at få gang i alle vandstandsloggere, da flere er ude af drift.

Pkt. 3. Medlems og Pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret.

Pkt. 4. Åmose Å

Regulativ for Åmose Å fra 1996 er som bekendt blevet kendt ugyldigt af Naturklagenævnet.
Stenstryget, der blev etableret i 1998 ved udløb fra Fugle Å af Vestsjællands Amt ved Per Brandt, er således blevet etableret ud fra et ulovligt regulativ og uden nogen mulighed for indsigelse fra lodsejerne, da der ikke var nogen høringsfase, hvilket også er i strid med reglerne.
LP tale med Erik Hansen Blegmand fra VKST om der er mulighed for at lade ankestyrelse se på en sådan sag.

Pkt. 5. Referat fra vandløbskonference i Fredericia: NEP og OH

Den 20. november afholdt Bæredygtigt Landbrug vandløbskonference i Messe C i Fredericia, hvor NEP og OH deltog.
Det blev drøftet at gå væk fra skikkelses-regulativer og i stedet gå over til vandføringsevne-regulativer, da dette bedre vil sikre, at vandet kan komme væk.
Fauna-indeks er en ren dansk opfindelse, hvorfor der ikke stilles krav fra EU-regler vedrørende dette emne.
Natura 2000 kontra Vandløbsloven – hvad er vigtigst – her er ofte en konflikt.
Et fyldigt referat fra vandløvskonferencen kan læses på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside her:
https://blb.dk/praesentationsmateriale-fra-vandloebskonference-2023/

Pkt. 6. Generalforsamling

Vommevad Forsamlingshus er bestilt til generalforsamlingen torsdag den 7. marts kl. 17.30.
Spørge Karina Helmer om hun vil være ordstyrer ligesom sidste år.
Forslag til indlægsholdere:
Peter Tanev, meteorolog – fortælle om ændringer i vores klima – MH undersøge
Knud Jeppesen, landmand  fra Jelling – fortælle om overløb fra rensningsanlæg – LP kontakte
Allan Holm Nielsen, Landmand  fra Nyborg – alternativ til ovenstående – LP evt. kontakte.

Pkt. 7. Sommer/efterårs/vinter-tur

Bestyrelsen har endnu ikke fået afholdt den ellers årlige sommertur.
Mulige emner:
Se på lokale vandløb og problemer i disse
Besøge Højvang Laboratorier i Dianalund, der bl.a. arbejder med vandprøver.

Pkt. 8. Flytte hjemmeside

Det firma som driver vores hjemmeside
holbaekaalav.dk, nemlig Simply.com har sat priserne voldsomt op, hvorfor det bør overvejes at finde en alternativ leverandør, som f.eks. one.com. En flytning vil dog give et ikke ubetydeligt arbejde med flytning og tilpasning af hjemmesiden. OO arbejder videre med muligheder.


Pkt. 9. Eventuelt

Intet at bemærke.


Møde slut kl. 22.15.